Algemene voorwaarden

1.   Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Dier- en Tuincenter Verlinden BV, BE0655 724 651 met maatschappelijke zetel gelegen te Jozef Simonslaan 3, 2520 Oelegem. Behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit vanaf het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en op eender welke manier ter kennis worden gebracht van de medecontractant (hierna kortweg de "koper" genoemd). Deze voorwaarden worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de koper, zelfs indien de algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit.

2.   B2B: De facturen zijn betaalbaar aan Dier- en Tuincenter Verlinden BV uiterlijk op de vervaldatum en op het adres van de onderneming zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling van het bedrag van de factuur, of bij betaling van een gedeelte van het factuurbedrag, of indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zal op en vanaf de vervaldag, het nog verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd worden en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een intrest van 12% op jaarbasis. Door niet te betalen op de vervaldag of door het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen erkent de koper een contractuele fout te hebben begaan en aan Dier- en Tuincenter Verlinden BV hierdoor schade te berokkenen. De schade wordt vanaf de vervaldag onherroepelijk en forfaitair geschat op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 euro. De schadevergoeding wordt opeisbaar op de vervaldag van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Dier- en Tuincenter Verlinden BV zich het recht om zonder verwittiging de levering of uitvoering van werken of bestellingen op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn.

3.   B2C: De facturen zijn betaalbaar aan Dier- en Tuincenter Verlinden BV uiterlijk op de vervaldatum en op het adres van de onderneming zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling van het bedrag van de factuur, of bij betaling van een gedeelte van het factuurbedrag, of indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zal een eerste kosteloze herinnering gestuurd worden. De klant heeft na deze eerste herinnering nog 14 dagen de tijd om zijn openstaande schuld te vereffenen. Indien dit na 14 dagen volgend op de herinnering niet het geval is, gelden volgende regels: Voor een uitstaande schuld tot 150 euro wordt 20 euro kostenvergoeding aangerekend. Voor schulden boven 150 euro, maar onder 500 euro wordt er een kostenvergoeding van 30 euro plus 10% van het bedrag boven 150 euro aangerekend. Voor schulden boven 500 euro wordt er een kostenvergoeding van 65 euro plus 5% van het bedrag boven 500 euro met een absoluut maximum van 2.000 euro. De nalatigheidsinteresten bedraagt de wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties op dat moment. Dier- en Tuincenter Verlinden BV zich het recht om zonder verwittiging de levering of uitvoering van werken of bestellingen op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn.

4.   Klachten nopens zichtbare gebreken moeten binnen de 48 uren na de levering of uitvoering worden overgemaakt per aangetekend schrijven aan Dier- en Tuincenter Verlinden BV, J. Simonslaan 3, 2520 Oelegem. De klachten dienen hierbij limitatief te worden opgesomd. Klachten nopens niet-zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na de levering of uitvoering worden overgemaakt per aangetekend schrijven aan Dier- en Tuincenter Verlinden BV, J. Simonslaan 3, 2520 Oelegem. Protest aangaande de opstelling en inhoud van onze facturen zijn slechts geldig indien ze gebeuren uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en dient het nauwkeurig en limitatief de redenen van het protest op te sommen. Zij geschiedt per aangetekend schrijven aan Dier- en Tuincenter Verlinden BV, J. Simonslaan 3, 2520 Oelegem. Geen enkele betwisting betreffende de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken, vermeld op de factuur en/of leveringsvoorwaarden kan aanleiding geven tot niet-betaling van de factuur op de vervaldatum. In geval van protest blijven de factuurbedragen opeisbaar op de vervaldag vermeld op de factuur en worden zij bij niet-betaling vermeerderd met intresten en schadevergoeding (zie hoger punt 2). De datum van de ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met één werkdag. Het tegenbewijs hiervan dient geleverd te worden door de klant. Dier- en Tuincenter Verlinden BV, draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade, noch voor vertraging, die zouden veroorzaakt worden door al dan niet zichtbare gebreken aan de geleverde producten en/of uitgevoerde werken.

5.   Indien wisselkredieten moeten verleend worden, wordt als basis van deze renteberekening de van kracht zijnde disconto toegepast. Alle kosten betreffende de wisselkredieten zullen doorgerekend worden aan de koper.

6.   De door Dier- en Tuincenter Verlinden BV geleverde goederen worden pas eigendom van de koper na de volledige betaling van de verkoopprijs, intresten, schadevergoeding en kosten. De risico's gaan echter over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen de gebouwen van Dier- en Tuincenter Verlinden BV verlaten hebben. Tot op het ogenblik van eigendomsoverdracht zal de koper het recht verliezen om welke reden dan ook een verhaal te doen tegen Dier- en Tuincenter Verlinden BV. In geval van niet-betaling van de door de koper ingevolge huidige algemene voorwaarden verschuldigde sommen, hierin inbegrepen de intresten en het schadebeding, blijven alle goederen vermeld op de factuur eigendom van Dier- en Tuincenter Verlinden BV.

7.   In hun originele verpakking bieden onze producten waarborgen van gelijkvormigheid en beantwoorden zij aan de wettelijke verplichtingen die de verkoop ervan regelen. Hun gebruik, behandeling en opslag moeten aan sommige vereisten beantwoorden die onder de beroepsbevoegdheid van de koper vallen. Bijgevolg draagt laatstgenoemde alleen de volledige verantwoordelijkheid voor de schade die het gebruik van onze goederen zou kunnen berokkenen aan onder meer personen, dieren, gewassen, materialen, voertuigen of gebouwen. Als dusdanig en eenvoudig bij wijze van voorbeeld, echter zonder aanspraak of velledigheid, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid noch dragen wij enig risico voortspruitend uit ongeschikte opslagvoorwaarden en het gebruik van niet-aangepaste of slecht werkende toestellen. Dit is ook het geval bij gebruik onder andere onder ongunstige klimatologische en meteorologische voorwaarden, of ook nog wanneer onze producten niet aangepast zijn aan de grondsoort noch aan de geteelde gewassen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende het gebruik van de door ons geleverde goederen. Alle inlichtingen van technische en andere aard aan de gebruikers verstrekt, berusten op onze courante ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Gezien nochtans het grote aantal bijzondere factoren die aan onze controle ontsnappen en die buiten ons weten het gebruik van onze goederen kunnen beïnvloeden, vooral wegens de vele toepassingen waarvoor ze in aanmerking komen, zijn wij verplicht alle verantwoordelijkheid af te wijzen en kunnen wij geen enkele waarborg bieden wat betreft voornoemde inlichtingen en toepassingen. Het is bovendien uitsluitende de taak van de gebruikers om op eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen welke de toepassingsmogelijkheden zijn.

8.   Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitende de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.


Privacybeleid

In onze winkel werken we met een klantenkaart systeem. Als de klant dit wenst, kan men een klantenkaart aanvragen. Eénmalig worden de gegevens van de klant genoteerd en deze worden intern bijgehouden bij Dier- en Tuincenter Verlinden, Jozef Simonslaan 3, 2520 Oelegem. Deze gegevens zijn volgens de gdpr privacy regeling beschermd en worden voor niets anders gebruikt dan interne informatie rondom de klantenkaart.

Copyright Dier- en Tuincenter Verlinden Oelegem